Laten wij bidden:

 

 

Wat is belangrijker dan gebed? Natuurlijk: werken is belangrijk. Het spreekwoord luidt niet voor niets: Ora et labora; bidt en werkt. Maar wat, als de Heere het werk niet zegent? Is het dan niet, zoals de Psalmist dat zo mooi verwoordt, het alles vergeefs [Psalm 127]?

Vergeefs op bouwen toegelegd;

vergeefs om 't huis voltooid te zien

gezwoegd, gezweet, o arbeidsliÍn!

Zoo God Zijn hulp aan 't werk ontzegt.

Vergeefs, o wachters, is uw vlijt,

Zoo God niet Zelf de stad bevrijdt.

[Psalm 127:1, berijming 1773].

 

Job 14:1 [SV35]

De mensch uit eene vrouw geboren,

is kort van dagen en zat van onrust. (1)

 

Kunnen wij ons ooit uit onze ellendige positie werken? Is het niet zo, dat de ene generatie komt, en de andere gaat, met alle verdriet, en ook wel blijdschap, die daarbij komt? Eindigt niet vrijwel alles uiteindelijk bij de dood?

 

Nu moet er bij bovenstaande tekst wel de kanttekening worden geplaatst dat deze woorden zijn gesproken door Job zelf, die niet een geheel juist inzicht had in zijn toestand en het handelen van de HEERE.(2) Toch, in zijn algemeenheid gesproken, lijken mij deze woorden zeker juist.

 

Maar de HEERE heeft beloofd dat de dood het einde niet is. Niet de zonde en de dood, niet de satan heeft de overwinning; de Heere Zelf heeft overwonnen. Christus is Koning. Volgens Openbaring is Hij Diegene Die is, Die was en . . . Die komt! (3)

 

Laten wij dŠŠr om bidden: om de wederkomst: dat dat in barmhartigheid en genade plaats mag vinden. En voorts mogen wij alles in gebed voor de Almachtige brengen. Ik kan u niet anders zeggen dan: doe dat. Vandaar deze gebedslijst.

 

De gebedslijst is oecumenisch van karakter. Dat geldt zowel voor datgene waar voorbede voor gevraagd wordt, als voor de wijze van voorbede die gevraagd worden kan.

Wilt u voor bepaalde onderwerpen of mensen bidden? Raadpleeg de lijst, en geef aan voor wat of wie u voorbede wenst te doen.

 

Wij danken U!

Laten wij voor alles de Heere danken en niet vergeten de zaken die Hij geschonken heeft; of althans: de dingen waarvoor wij dankbaar kunnen zijn. Voor eten en drinken, onderdak: voor nooddruft, die dingen die wij nodig hebben; maar ook voor alles wat daar bovenuit gaat: voor overvloed; voor luxe.

 

Algemeen

Bidt voor mensen die de Heere niet kennen.

Bidt dat de macht van de kwade machten, de demonen, mag worden verbroken.

 

Wij gedenken.

Hoevelen niet zijn ons reeds voorgegaan? Het is het waard daarbij stil te staan; het is het waard bij hen stil te staan. Al zal de wijze waarop verschillend zijn.

 

Problemen van algemene aard, mondiaal, nationaal en regionaal.

Laten wij bidden voor:

De mensen die leven in landen waar oorlogen of onlusten zijn, zoals Afghanistan, Irak, SyriŽ; de OekraÔne.

De mensen die leven in landen waar vervolgingen zijn, zoals Noord-Korea, China, verschillende islamitische landen [denk aan de Islamitsche Staat, en aan de verschrikkingen aldaar bedreven: leg het voor aan de Heere.

De mensen in derdewereld landen die gebrek hebben aan de primaire levensbehoeften.

De sociaal-zwakkeren in zijn algemeenheid, ook in het rijke Westen.

De gehandicapten.

De economische crisis, die juist de sociaal-zwakkeren het zwaarst treft.

Vraag een zegen voor hen die strijden tegen armoede, ziekte, oorlog, onrecht.

Voor hen die strijden voor de dierenrechten, voor de natuur, voor cultuur.

 

Problemen op persoonlijk vlak.

Huwelijksproblemen.

Ouders die problemen hebben met de opvoeding van hun kinderen.

Andere problemen in de relationele sfeer.

Problemen op het werk of op school.

FinanciŽle problemen.

Problemen ten gevolge van eigen fouten [wie is zonder zonde?]

Wel mag men bidden: "Och HEERE, vergeeft u al onze zonden en schuld."

Bidt voor mensen die vals worden beschuldigd.

Wel mag men bidden: "Wij bidden U: wilt U onzer ontfermen: Kyrie-eleison. "

Bidt voor mensen die problemen hebben vanwege verslaving zoals: drugs, alcohol enz.

 

 

U kunt aangeven

a††††††††† voor wie of wat u voorbede wenst

b††††††††† of u wilt dat het op een openbare lijst komt [op deze website dus]

††††††††††† of op een besloten lijst.

 

Stuurt u uw reactie naar info@gebed-en-geloof.nl.

 

Een vriendelijk verzoek: zou u veranderingen door willen geven? Dan kan een en ander aangepast worden op de gebedenlijst.

Bij voorbaat dank!

 

________________________

(1) Een vergelijking tussen enkele verschillende vertalingen:

Job 14:1 [SV35]††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Job 14:1 [NBV]:

De mensch uit eene vrouw geboren,††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Een mens, geboren uit een vrouw -

is kort van dagen en zat van onrust.†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† kort zijn zijn dagen, doordrenkt van onrust.

 

Job 14:1 [NBG]†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Job 14:1 [Vulgaat]

De mens, uit een vrouw geboren,†††††††††††††††††††††††††††††††††††††††††† Homo natus de muliere brevi vivens,

is kort van dagen en zat van onrust.†††††††††††††††††††††††††††††††††††††† tempore repletus multis miseriis.

 

(2) Zie Job 39:36-38 in de Statenvertaling en de vertaling van het NBG; in de NBV en in de Septuaginta-editie van Alfred Rahlfs (LXX) is het 40:3-5; Vulgaat: 39:33-35; 42:1-6.

 

(3) Openbaring 1:8; 4:8.